PBT Eiendomsdrift tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter innenfor brannvern

Hovedbrannvernledelse

Som eier av et byggverk er man juridisk ansvarlig for brannsikkerheten, og omfattes dermed av en rekke lovpålagte plikter. Det kan være krevende å holde oversikt over hvilke juridiske krav som stilles. Vi opplever ofte at gårdeiere synes at dette er vanskelig å forholde seg til, og at brannsikkerhet derfor fort kan ende opp som en dårlig samvittighet. Vi er opptatte av å legge til rette for at det brannforebyggende arbeidet blir lettfattelig slik at det faktisk gjennomføres. Som hovedbrannvernleder kan vi være en støttespiller for både eier og bruker av bygget og sørge for gode tiltak og rutiner for å ivareta sikkerheten på best mulig vis.

Vi kan forvalte all lovpålagt dokumentasjon i vårt digitale FDVU-system, som både gårdeier og bruker kan få tilgang til.

Internkontroll

Hvert byggverk er unikt. For å ivareta og opprettholde brannsikkerheten er det avgjørende med systematisk sikkerhetsarbeid som blir fulgt opp over tid. Det må etableres rutiner, og da bygg på mange måter er en levende organisme i stadig endring, bør disse revideres med jevne mellomrom. Det er også viktig at gjennomført internkontroll dokumenteres og at denne dokumentasjonen forvaltes på riktig vis. Vi kan bistå med å implementere gode rutiner tilpasset det enkelte bygget og forvalte dokumentasjonen trygt i vårt digitale FDVU-system.

Opplæring og øvelser

Som en del av gårdeiers plikter, skal byggets leietakere gjøres kjent med hvilke krav som gjelder for bruk av bygget og alle egenskaper ved bygget som har betydning for brannsikkerheten. For å sikre dette er det blant annet viktig med god opplæring og jevnlige øvelser. Vi kan bistå med begge deler, fra planlegging, til utførelse og dokumentasjon.

Oppfølging av leietaker

I likhet med eier har også bruker av et byggverk lovpålagte plikter vedrørende brannforebygging. Bruker skal gjennomføre og dokumentere systematisk sikkerhetsarbeid. Vi vet av erfaring at dette ofte neglisjeres, noe som påvirker sikkerheten til alle i bygget. Vi kan bistå med å implementere gode rutiner tilpasset den enkelte bruker slik at det brannforebyggende arbeidet faktisk blir utført.

Bistand ved tilsyn fra Brannvesenet

Dersom det skal være brannsyn på din eiendom kan vi bistå med hele prosessen, fra å gjennomføre riktige forberedelser, stille på tilsynet som gårdeiers representant, til håndtering av eventuelle avvik og videre dialog med brannvesenet.

Kontroll og service av slokkemidler

For å sikre at det manuelle slokkeutstyret er i forskriftsmessig stand, skal kontroll og service av håndslokkere og brannslanger utføres av kompetent person i henhold til gjeldende lovverk, henholdsvis NS 3910 og NS-EN 671-3. Slokkemidler til næringsbruk skal ha årlig kontroll, mens slokkemidler i bolig skal kontrolleres hvert femte år. Fellesarealer i sameier og borettslag anses som næring og er dermed lovpålagt årlig kontroll.

Håndslokkere med pulver og CO2 skal ha service hvert 10 år, mens håndslokkere med skum og Wet Chemical (frityr) skal ha service hvert 5 år. Brannslanger skal trykktestes hvert 5 år.

PBT er registrert som godkjent virksomhet av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Branntetting

For å hindre spredning av ild og røyk er det viktig at alle gjennomføringer i brannskiller tettes med riktige produkter. Vi utfører tetting på forskriftsmessig vis og leverer selvsagt dokumentasjon på utført arbeid.

Slokkemidler, røykdetektorer og etterlysende skilt

Vi forhandler håndslokkere og slanger fra Skuteng og Tyco, som er viden anerkjent som noe av det beste på markedet. Håndslokkerne produseres i Tyskland, har høy slokkeeffekt, og 10 års garanti på beholderen. Med riktig ettersyn og vedlikehold kan man ha disse slokkerne i mange år, framfor kjøp og kast, noe som er bra for miljøet. Det finnes som kjent flere forskjellige slokkemidler, sammen finner vi ut av hva som best passer dine behov.

Vi forhandler også optiske røykvarslere fra danske Cavius. Varslerne er trådløse og har 5 års batteri. De kan selvsagt også seriekobles og kobles til en smart HUB.

I tillegg forhandler vi også alle typer etterlysende skilt.

Førstehjelpsutstyr

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig og at det er tilpasset til hva slags arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet skjer og antall ansatte. Arbeidsgiveren har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett og at de ansatte er godt kjent med hvor utstyret er plassert, samt hvordan det skal brukes.

Ved periodisk kontroll sjekker vi at utstyret ligger der det skal, at det er i forskriftsmessig stand, og at det er innenfor datomerking. Manglende og/eller utdatert utstyr erstattes.

Omfang av nødvendig utstyr og hyppighet av kontroll etableres i samråd med kunde.

PBT forhandler anerkjent kvalitetsutstyr fra Røde Kors, som leverer førstehjelpsutstyr fra leverandører som også leverer til norske sykehus. Dette sikrer oss at utstyret som leveres til deg som kunde holder best mulig kvalitet, og gir oss samtidig mulighet til å støtte oppunder det frivillige og humanitære arbeidet som Røde Kors gjør.